Foreldrebetaling

Betalingssatser gjeldende fra 1. april 2018

100% plass

+ kr. 200,- i kostpenger

kr. 2800,-

80% plass

+ kr. 160,- i kostpenger

kr. 2700,-

60% plass

+ kr. 120,- i kostpenger

kr. 2032,- 

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Viktig informasjon om foreldrebetaling

Det finnes to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Dersom du har rett til redusert foreldrebetaling må det søkes via skjemaet Barnehage søknad om redusert betaling som finnes på kommunens hjemmeside. Selvangivelsen må legges ved som dokumentasjon.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2018er inntektsgrensen satt til 533 500 kroner. Det søkes på samme skjema som over.