Pedagogisk grunnsyn

Pedagogisk grunnsyn handler i Remehaugen barnehage om hvordan vi som voksne kan være best mulig til stede for barna. Vi er «Være Sammen-barnehage», og ønsker å være autoritative voksne - varme og grensesettende voksne. Grunnsynet vårt er bygget på kjernekomponentene i programmet «Være Sammen» og ser det i sammenheng med rammeplanen og de verdiene som ligger til grunn for barnehagen vår. Kjerneelementene i Være sammen er autoritative voksne, kommunikasjon og perspektivtaking, tidlig innsats, utfordrende atferd og implementering.

Grunnmuren: Vi er alle mesterverk - skapt i Guds bilde

Omsorg er et viktig område i rammeplanen og står selvsagt sentralt også hos oss. Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg og skal prege alle situasjoner i hverdagslivet. Det kan være lett å legge merke til hva hvert enkelt barn trenger av fysisk omsorg i form av f.eks. mat og stell, men minst like viktig er det å se hva som trengs av psykisk omsorg hos den enkelte. Den voksne må være til stede og se hva som trengs av tilknytning og fellesskap og går inn og støtter når de ser at barn f.eks. faller utenfor. Den psykiske omsorgen innebærer også å se at barn har behov for å forstå, skape mening og lære. Å bli møtt med forståelse, kjenne at noen lytter og tar inn det de tenker og føler er en viktig forutsetning for barns selvfølelse, mentale helse og relasjoner til andre barn.Leken har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. Lek og læring går hånd i hånd. Vi vet at barna lærer og utvikler seg gjennom lek og den har betydning for trivselen. Barna lærer å ta hensyn, takle konflikter, dele, samarbeide, ta vare på ting, være gode mot hverandre m.m. I leken kan barna bearbeide følelser. De blir kjent med seg selv. De bruker språket flittig i leken, også kroppsspråket. Ellers er en ofte fysisk aktiv i lek. Det føles tryggere å prøve ut og øve seg i lek enn i virkeligheten. Når en leker er det ofte i samspill med andre, derfor er det også en viktig arena for sosial læring og erfaring. Dessuten er en ofte i rolle i leken og dette hjelper barna å kunne sette seg inn i andres situasjon og følelser. Ved å være autoritative voksne legger vi grunnlaget for barns utvikling til selvstendige, skapende mennesker med evne til å ta vare på seg selv og andre. Gjennom utfordringer, ros og oppmuntring styrker vi barnas selvtillit. Ved å prøve seg fram på egenhånd, med støtte fra en voksen, lærer de. "Learning by doing"!Konflikter er det mye av i barnehagen. Gjennom konflikter øver barn seg på livet og prøver ut hvor grensene går. Det er greit med barn som utfordrer, her er det vi som er voksne som må takle konfliktene på en best mulig måte! Det er aldri barna det er noe galt med, det er omstendighetene rundt og hvordan vi som voksne takler konflikter som kan endres!